Odpowiedź dotyczy zapytania nr 78

Pani
Anna Ogonowska
Radna Miasta Wałcz
w/m

Dotyczy: zapytania

W odpowiedzi na Pani zapytania z dnia 27.09.2021r, uprzejmie informujemy, że:

Ad. 1, Ad. 2, Ad. 3 i Ad. 4
W odniesieniu do zawartych w piśmie żądań udostępnienia dokumentów, uprzejmie informuję, iż wnioskowane pisma udostępnia się na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1372) z zachowaniem ograniczeń, wynikających  z przytoczonego przepisu.

Ponadto informujemy, że w teczce nieruchomości brak jest decyzji komunalizacyjnej. Została ona w oryginale przekazana do Ksiąg Wieczystych.

Ad. 5
Ustalenia odnośnie pokrycia kosztów podatku Vat z tytułu nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości i gruntu, zostaną określone w umowie użytkowania. Zakłada się, że koszt ten będzie ponosił Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Pile.

Ad. 6
Koszty związane z dostarczeniem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, utrzymania porządku i czystości do czasu przejęcia budynku i nieruchomości nr 4313
i 4314 pokrywa Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Pile (ON PZW).

Po przejęciu nieruchomości przez Gminę Miejską Wałcz, koszty będzie pokrywała Gmina Miejska Wałcz, natomiast ON PZW będzie pokrywać koszty od dnia podpisania umowy użytkowania, które rozliczone zostaną proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w stosunku do całego budynku.

W przypadku samodzielnego korzystania z budynku przez ON PZW, całość kosztów pozostanie po stronie ON PZW.

Użytkownik zobowiązany będzie do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz śmieci.

Dodatkowo ON PZW zostanie zobowiązany w umowie użytkowania do sprzątania terenu działek nr 4313 i 4314 w sytuacji korzystania z niego lub organizowania na nim spotkań np. z młodzieżą.

Ad. 7
Wg informacji pisemnych, otrzymanych od Okręgu Nadnoteckiego Polski Związek Wędkarski dnia 16.04.2021r., które wpłynęło do Rady Miasta Wałcz, zapewnienie możliwości korzystania z działek nr 4313 i 4314 ma na celu realizację zadań statutowych stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

W odniesieniu do żądania udostępnienia uwierzytelnionych odpisów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) wskazuje się, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie służy żądaniu przekazania uwierzytelnionych odpisów (por. np. wyrok z dnia 30 sierpnia 2012 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, I OSK 974/12). Wobec podobnego celu przepisu art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. uzyskania informacji) uwagi te należy odnieść również do tego trybu. Mówiąc wprost, udostępnienie nieuwierzytelnionych odpisów stanowi realizację radnego do informacji, o której mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przekazanie kserokopii wskazuje jednak, że pochodzą one z akt, w których posiadaniu jest organ. W razie wątpliwości co do ich wiarygodności Radna może je zweryfikować poprzez wgląd do oryginałów akt, po wcześniejszym umówieniu wizyty w siedzibie Urzędu z Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Lucyną Kabs-Małecką (nr tel. 67 258 44 71 w. 30).

Z poważaniem

 

Do wiadomości:

  • Pan Maciej Goszczyński – Przewodniczący Rady Miasta Wałcz
  • a/a

Osoba odpowiedzialna za sprawę:
Lucyna Kabs-Małecka
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
tel. 672584471 wew.30
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 październik 2021 10:45 Przemysław Draus