OBWIESZCZENIE

RADA MIASTA WAŁCZ

zawiadamia, że w dniu 26 października 2021 roku o godz. 15.30

odbędzie się XLIII SESJA RADY MIASTA WAŁCZ

z wykorzystaniem środków obradowania na odległość,

 

z następującym porządkiem obrad:

 

  • OTWARCIE SESJI.
  • STWIERDZENIE QUORUM.
  • USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.
  • PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW:
  • NR 40/21 Z XL SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2021 ROKU,
  • NR 41/21 Z NADZWYCZAJNEJ XLI SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU,
  • NR 42/21 Z NADZWYCZAJNEJ XLII SESJI RADY MIASTA WAŁCZ Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU.
  • INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
  • SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
  • INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.
  • INFORMACJA W ZAKRESIE ZAAWANSOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH.
  • ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ I GŁOSOWANIE NAD UCHWAŁAMI:
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • zmieniająca uchwałę nr VIII/XIX/182/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz,
  • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
    z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Sosnówka w mieście Wałcz,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz na okres do 3 lat,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod cele rolne,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz pod dalsze funkcjonowanie garażu, pomieszczenia gospodarczego, schodów, tarasu, skrzynek pocztowych, pod grunty przyległe oraz pod prowadzenie innej działalności gospodarczej,
  • w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,
    a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
  • zmieniająca uchwałę nr VIII/XXI/192/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • zmieniająca uchwałę nr VIII/XXVI/223/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021 – 2029,
  • w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz.

10. INTERPELACJE RADNYCH.

11. ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE ZGŁOSZONE NA POPRZEDNICH SESJACH.

12. ZAPYTANIA RADNYCH.

13. WOLNE GŁOSY.          

14. ZAMKNIĘCIE SESJI.

                                         

Przewodniczący Rady Miasta Wałcz

            /-/ Maciej Goszczyński

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 14:08 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 14:09 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 październik 2021 14:10 Mirosław Gardziński