1. Producent rolny może złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego w każdym roku. Wnioski można składać w dwóch terminach tj.:

a) w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia bieżącego roku, lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta
b) w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia każdego roku wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca bieżącego roku lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 106) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
c) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,46 zł/l), liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec oraz koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

9. Burmistrz wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

10. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia roku bieżącego w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października roku bieżącego w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informacji udziela: Naczelnik Wydziału Księgowości Joanna Kubowicz, tel. 67 258 44 71 w. 12 (p.13 parter budynek A)

Wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz - pomoc publiczna rolnictwo pdf 83.13 KB Przemysław Draus
Wzór wniosku pdf 878.45 KB Mirosław Gardziński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 23 grudzień 2020 12:51 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 23 grudzień 2020 12:52 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 styczeń 2021 13:05 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 13 styczeń 2023 15:16 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 31 styczeń 2024 11:14 Mirosław Gardziński