ROOT

Oświadczenia majątkowe do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.85.2024 BURMISTRZA MIASTA WAŁCZ Z DNIA 17 MAJA 2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW O DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, PRZEZNACZONYCH NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ.

Plik do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

 

Plik do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

 

Plik do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

 

zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego nr 24 na cele mieszkalne usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1110 przy ul. Kaszubskiej 1 w Wałczu

Obwieszczenie do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"

 

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

Godziny przyjęć Interesantów:
poniedziałek - piątek     7.30 - 15.30, z poniższymi wyjątkami :

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja Urzędu

Skład osobowy komisji:

Kuch Halina - Przewodnicząca Komisji
Mikłaszewicz Alfred - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Giłka Marek - Członek Komisji
Świątkowska Magdalena - Członek Komisji
Terefenko Bożena - Członek Komisji
Wilczyńska Katarzyna - Członek Komisji
Wojtanek Piotr - Członek Komisji

 

COM_CONTENT_READ_MOREKomisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy komisji:

Gnojewski Tadeusz - Przewodniczący Komisji
Ryder Zdzisław - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Giłka Marek - Członek Komisji
Korzeniewska Anna - Członek Komisji
Bogusława Towalewska - Członek Komisji
Szalla Dariusz - Członek Komisji

 

COM_CONTENT_READ_MOREKomisja Rewizyjna

Skład osobowy komisji:

Romanowski Piotr- Przewodniczący Komisji
Wilczyńska Katarzyna- Zastępca Przewodniczącego Komisji
Ćmiel Bartosz- Członek Komisji
Kuch Halina- Członek Komisji
Łakomy Paweł- Członek Komisji
Piotrowski Krzysztof- Członek Komisji
Trojanowska Kamila- Członek Komisji
Maciej Goszczyński- Członek Komisji

COM_CONTENT_READ_MOREKomisja Spraw Społecznych

Skład osobowy komisji:

Giłka Marek - Przewodniczący Komisji
Wojtanek Piotr- Zastępca Przewodniczącego Komisji
Ćmiel Bartosz - Członek Komisji
Korzeniewska Anna - Członek Komisji
Ksepko Andrzej - Członek Komisji

Łakomy Paweł - Członek Komisji
Mikłaszewicz Alfred - Członek Komisji
Minkowska Maria - Członek Komisji
Ogonowska Anna - Członek Komisji
Ryder Zdzisław - Członek Komisji
Towalewska Bogusława - Członek Komisji
Trojanowska Kamila - Członek Komisji

COM_CONTENT_READ_MOREKomisja Oświaty, Kultury i Sportu

Skład osobowy komisji:

Towalewska Bogusława - Przewodnicząca Komisji
Minkowska Maria - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Gnojewski Tadeusz - Członek Komisji
Goszczyński Maciej - Członek Komisji
Ksepko Andrzej - Członek Komisji
Kuch Halina - Członek Komisji
Łakomy Paweł - Członek Komisji
Mikłaszewicz Alfred - Członek Komisji

Ogonowska Anna - Członek Komisji
Piotrowski Krzysztof - Członek Komisji
Romanowski Piotr - Członek Komisji
Ryder Zdzisław - Członek Komisji
Szalla Dariusz - Członek Komisji
Świątkowska Magdalena - Członek Komisji
Terefenko Bożena - Członek Komisji

COM_CONTENT_READ_MOREKomisja Budżetu i Gospodarki

Interpelacje i zapytania publikowane do dnia 31.12.2020 dostępne są w archiwum BIP

COM_CONTENT_READ_MOREInterpelacje / zapytania

Wydział

Rodzaj spraw

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
i Środowiska

 • Ochrona środowiska
 • Zieleń miejska
 • Planowanie przestrzenne

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • Gospodarka nieruchomościami
 • Mieszkania komunalne
 • Dzierżawa gruntów gminnych i reklamy

Wydział Edukacji

 Dotacja dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie
    miasta Wałcz
 • Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez miasto Wałcz
 • Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz

 • Stypendium szkolne
  DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Wydział Spraw Społecznych

 • Karta Dużej Rodziny
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny
 • Zachodniopomorska Karta Seniora
 • Realizacja zadań publicznych - organizacje pozarządowe.
 • Przyznanie prawa pomocy prawnej dla osób prawnych i fizycznych
 • Skierowanie osoby uzależnionej na leczenie  
 •  Sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących
 •  Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art.
    12 b ust.
2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej.
 •  Zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wałcz

 •  Zasady dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wałcz oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
    Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów

 • Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych.

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta

 • Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Zezwolenie na pokaz fajerwerków
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • Przyznawanie stypendiów sportowych przez Burmistrza Miasta
 • Udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

  Wykaz dróg publicznych Gminy Miejskiej Wałcz (Miasto Wałcz)
 •
Umieszczenie plakatów, tablic lub banerów wyborczych
 • Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego,
    reklamy lub na prawach wyłączności.
 • Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej: obiektu, urządzenia lub reklamy
 • Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
 • Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu: prowadzenia robót w pasie drogowym,
    umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 • Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego drogi gminnej
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
    nieruchomości z terenu miasta Wałcz
 • Uzyskanie zezwolenia na zajęcie drogi gminnej wewnętrznej w celu prowadzenia robót
 • Wydawanie nalepki EE dla właścicieli pojazdów elektrycznych

Wydział Księgowości

 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie ulg podatkowych
 • Podatki
 • Wyrażenie  zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w związku ze spłatą zadłużenia
 • Zwrot opłaty skarbowej
 • Wydanie kopii/uwierzytelnionych kopii/uwierzytelnionych odpisów/ dokumentów w trybie ordynacji podatkowej

Wydział Spraw Obywatelskich

 • Rejestr wyborców
 • Dowody osobiste
 • Sprawy wojskowe
 • Sprawy meldunkowe
 • Zgromadzenia
 • Klauzule RODO

Urząd Stanu Cywilnego

 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 • Dane kontaktowe, godziny urzędowania, opłaty skarbowe
 • Wydawanie aktów stanu cywilnego
 • Urodzenie
 • Małżeństwo
 • Zgon
 • Sprostowanie i uzupełnienie
 • Transkrypcje, ustalenia, odtworzenia
 • Rozwód
 • Zmiana imienia i nazwiska
 • 50-lecie pożycia małżeńskiego

Inspektor Ochrony Danych  • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

COM_CONTENT_READ_MOREKarty usług

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:
1.Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej, udostępnianych z Rejestru Dowodów Osobistych i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Gmina Miejska Wałcz, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wałcz.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Gminą Miejską Wałcz można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz lub przez formularz kontaktowy pod adresem: http://www.walcz.pl/web/guest/kontakt/

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W Gminie Miejskiej Wałcz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Wałcz wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 67 258 44 71 wew. 31

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
1. wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
2. unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
- zmiany danych zawartych w dowodzie,
- upływu terminu ważności dowodu,
- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
3. uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

   
   
   
   
   

 

COM_CONTENT_READ_MOREWydział Spraw Obywatelskich

Zgodnie z § 16 ust. 7 uchwały Nr VIII/XXXII/282/21 Rady Miasta Wałcz z dnia 16 lutego 2021 r. podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, stronie internetowej urzędu oraz poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie TBS Sp. z o.o. ul. Budowlanych 9 i na stronie internetowej Wynajmującego na okres 30 dni:

  1. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2022,
  2. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2022.
  3. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2023
  4. listę osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2023
  5. listy osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2024
  6. listy osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2024
  7. listy osób niezakwalifikowanych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2024
  8. listy osób niezakwalifikowanych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2024

COM_CONTENT_READ_MORENajem lokali/ listy osób uprawnionych