Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Wałcz
Bip - Strona główna

Urząd Miasta

Rada Miasta

Jednostki organizacyjne

Odpady komunalne

Organizacja działania samorządu »

Oświadczenia majątkowe

Informacje i Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Załatw sprawę w Urzędzie

Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości

Zagospodarowanie przestrzenne

Plany Rozwoju Miasta »

Wybory i Referenda »

Nabór na stanowiska

Podatki i opłaty »

Kontrole

Ochrona środowiska »

Konsultacje społeczne »

Baza aktów prawnych

Odznaczenia lokalne »

Dotacje, konkursy »

Straż Miejska

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Budżet

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wałczu »

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Przetargi aktualne: Remont budynku przy ul. Kilińszczków 65 na potrzeby Urzędu Miasta w WałczuRemont budynku przy ul. Kilińszczaków 65 na potrzeby Urzędu Miasta w Wałczu

Numer ogłoszenia: 59194 - 2009; data zamieszczenia: 12.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska , Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2584471 w. 46, faks 067 2582618.

     

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku przy ul. Kilińszczaków 65 na potrzeby Urzędu Miasta w Wałczu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku mieszkalno - użytkowego na budynek biurowy wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami przy ul. Kilińszczaków 65 w Wałczu. Roboty budowlane będą wykonywane w utrudnionych warunkach tj. brak możliwości zorganizowania pełnego zaplecza budowy oraz utrudnienia w zakresie transportu materiałów. Na czas wykonywania robót istnieje możliwość dojścia tylko od ul. Domańskiego. Roboty będą prowadzone w sąsiedztwie drogi krajowej. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od zarządcy drogi pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót w zakresie remontu elewacji budynku. Budynek znajduje się w strefie obiektów objętych ochroną konserwatorską. Wykonywanie robót należy realizować zgodnie z wytycznymi w decyzjach wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Budynek mieszkalny z usługami na parterze zlokalizowany jest w centralnej części miasta Wałcza, przy ul. Kilińszczaków 65. Obiekt wybudowano na przełomie XIX i XX wieku. Budynek główny jest obiektem trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Parter budynku zajmują dwa lokale usługowo - handlowe, na kondygnacji I i II piętra zlokalizowano cztery mieszkania. Fundamenty pod budynkiem nie zinwentaryzaowano, ściany fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej i kamienia polnego. Ściany kondygnacji parteru I i II piętra wykonano z różnorodnych materiałów (cegła ceramiczna pełna, cegła gliniana). Stropy nad piwnicą ceglane, kolebkowe oraz odcinkowe na belkach stalowych. Nad parterem i I piętrem stropy drewniane na belkach drewnianych. Stropodach płaski na konstrukcji drewnianej, pokryty papą na lepiku. Budynek wykonany w systemie tradycyjnym o podłużnym układzie ścian konstrukcyjnych. Po wykonaniu robót pomieszczenia budynku zostaną przystosowane, jako pomieszczenia biurowe. Ze względu na małą wysokość i zły stan techniczny stropów nad piwnicą, kondygnację piwniczną należy zlikwidować i zasypać. Obiekt zaliczony został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, wymagana klasa odporności pożarowej budynku - C. W związku z planowanym zakresem robót remontowych i związanych z przebudową budynku projektuje się następujące roboty rozbiórkowe: a) rozbiórka konstrukcji dachu b) rozbiórka stropów na belkach drewnianych nad II i I piętrem oraz nad parterem c) rozbiórka drewnianej klatki schodowej d) rozbiórka stropów ceglanych nad piwnicą e) rozbiórka części ścian konstrukcyjnych f) rozbiórka ścian działowych Roboty remontowo - adaptacyjne będą obejmowały : a) posadowienie nowoprojektowanych ław fundamentowych na rzędnej -1,70 m poniżej rzędnej parteru, b) wykonanie ścian fundamentowych grubości 25 cm z bloczków fundamentowych na zaprawie cementowo - wapiennej, c) wykonanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych parteru, I i II piętra, poddasza oraz ściany kolankowe z cegły ceramicznej pełnej grubości 25 cm, na zaprawie cementowo - wapiennej, ścianki działowe w poziomie parteru, I i II piętra z gazobetonu lub cegły dziurawki na zaprawie cem. - wap., d) istniejący strop drewniany nad parterem, I i II piętrem wymienia się na strop z belek stalowych z płytą żelbetową wylewaną na mokro, e) istniejącą konstrukcję drewnianą dachu wymienia się na nową, dwuspadową o spadku 6 %, f) istniejące schody drewniane należy zdemontować i wykonać nowe schody trójbiegowe o biegach i spocznikach w konstrukcji żelbetowej, g) stolarka drzwiowa : wejście zewnętrzne główne - drzwi nowe, drewniane z naświetlem szklonym szkłem bezpiecznym, drzwi zewnętrzne od dziedzińca oraz drzwi do przedsionka windy z profili PVC, drzwi wewnętrzne typowe zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg wykonania indywidualnego, w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki) stosować drzwi z kratką nawiewową, parapety okienne wewnętrzne z płyty laminowanej, h) stolarka okienna : okna indywidualne z PCV lub drewniane wg technologii wybranej firmy o kmax poniżej 1,1 W:m2K, okna od strony frontowej, na kondygnacji I i II pietra o wymiarach, rysunku i podziale identycznym jak okna istniejące. W ramach prac remontowych należy stworzyć trwałą i skuteczna izolację poziomą. W celu przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych przewiduje się dobudowanie od strony dziedzińca windy osobowej z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach. W budynku przebudowywanym projektuje się instalacje sanitarne: instalacja wody zimnej; instalacja wody ciepłej; instalacja wody p/poż.; instalacja kanalizacji sanitarnej; instalacja centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni gazowej w budynku UM.; instalacja wentylacji grawitacyjnej Zasilanie budynku administracyjnego w wodę z istniejącej instalacji wodociągowej dn 50 mm. Przyłącza wodociągowe i gazowe do budynku istniejące. Wykonać nowy przykanalik kanalizacji sanitarnej z rury PVC dn 160 do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej na terenie dziedzińca. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z nowych pomieszczeń, W.C. i pomieszczenia socjalnego należy wykonać przy pomocy pionów i poziomów kanalizacyjnych do istniejącej studzienki kanalizacji sanitarnej. Ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania po przebudowie będzie dostarczone z istniejącej kotłowni gazowej o mocy Q=200,0 kW w budynku Urzędu Miasta. Ciepłą wodę przewiduje się do korzystania w ciągu całego roku z jednofazowych elektrycznych przepływowych podgrzewaczy c.w. W budynku przebudowywanym projektuje się n.w instalacje elektryczne: instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtyczkowych; instalacja telefoniczna (rurowanie); instalacja komputerowa (rurowanie); instalacja alarmowa; instalacja odgromowa Droga dojazdowa do budynku oraz utwardzenie dziedzińca istniejące wykonać z kostki betonowej polbruk. Przy wykonywaniu schodów wejściowych od dziedzińca oraz szybu windowego ewentualne uzupełnienia wykonać z kostki betonowej z rozbiórki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.11.13.00-1, 45.31.00.00-3, 45.31.23.11-0, 45.33.00.00-9, 45.33.24.00-7, 45.26.22.10-6, 45.26.10.00-4, 45.23.32.00-1, 45.42.10.00-4, 45.44.30.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 20.000 zł wnoszone przez zaproszonych wykonawców przed upływem terminu składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807, 2) posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i w tym względzie : 1.wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania ( IV.2004 - IV.2008 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez co rozumieć należy budowę, przebudowę, remont obiektów określonych w PKOB sklasyfikowanych w klasie 1230, 1251, 1261, 1265 ) i wartości min. 2 mln zł każda. 2.dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) kierownika budowy - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) kierowników robót : 1 osoba - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych, 1 osoba - z uprawnieniami o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, c) personelem posiadającym kwalifikacje w zakresie ogólnobudowlanym, instalacji sanitarnych, elektrycznych. Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, 3.dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót i w tym względzie : 1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 2.000.000 zł, 2. osiągnęli w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 3 mln zł. rocznie, 3. posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że a) każdy z osobna : posiadają uprawnienia do działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) wspólnie muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie ( określone w pkt. 2 ppkt. 1 ), dysponują potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym kadrą kierowania budową oraz specjalistami ( określone w pkt. 2 ppkt. 2 ), posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, osiągnęli w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 3 mln zł. rocznie, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający dokona kwalifikacji wykonawców w celu ustalenia listy rankingowej na podstawie opisanych poniżej warunków. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony z postępowania. Warunek Nr 1 Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). 1. Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ). 3.Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. 4.Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5.Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 6.Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących bieżące wykonywanie zamówienia. 7. Osiągnęli w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 3 mln zł. rocznie. 8. Posiadają ubezpieczoną OC na warunkach jw.. Sposób oceny spełniania warunku: ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.Dysponują lub będą dysponować sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia 2.Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym : kierownik budowy, kierownicy robót, specjaliści w zakresie jw.. Sposób oceny spełniania warunku : ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek Nr 3. Znaczenie warunku - 80 % Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Ocenie będzie podlegać ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez co rozumieć należy budowę, przebudowę, remont obiektów określonych w PKOB sklasyfikowanych w klasie 1230, 1251, 1261, 1265 ) i wartości min. 2 mln zł każda, - ocena w skali 0 - 100 pkt, Oceny spełniania warunku Zamawiający dokona na podstawie załączonych do wniosku wykazu wykonanych robót jw. wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca, który przedstawi największą ilość wykonanych odp. dla warunku robót otrzyma maksymalną ilość pkt. - 100, pozostali wykonawcy będą oceniani proporcjonalnie w stosunku do ilości największej. Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót budowlanych odpowiadających warunkowi jw. Oceną warunku będzie ilość pkt. uzyskana za ten warunek, która następnie zostanie pomnożona przez wsp. = 0,80. Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - 20 % Ocena sytuacji finansowo - ekonomicznej. Sposób oceny spełniania warunku : oceny spełniania warunku Zamawiający dokona na podstawie załączonych do wniosku rachunków zysków i strat lub innych dokumentów określających przychody i zysk za rok obrotowy 2007 i 2008r. Warunek będzie oceniany następująco : a)wielkość przychodów za rok obrotowy 2007r w skali 0 - 40 pkt. - ocena na zasadzie proporcji matematycznej, b)wielkość przychodów za 2008r w skali 0 - 60 pkt. . - ocena na zasadzie proporcji matematycznej. Oceną wykonawcy za ten warunek będzie suma pkt. uzyskana za ( a + b ) wg zasady jw., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,20 Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie ocena będzie dokonywana wg zasad jw. a elementy oceny : a, b będą obliczane ze zsumowanych od partnerów wielkości podlegających ocenie. Oceną wykonawcy w celu zakwalifikowania do następnego etapu postępowania oraz ustalenia listy rankingowej będzie suma pkt. uzyskana za ocenę warunków 3 i 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać informacje potwierdzające spełnianie warunków. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę do tego uprawnioną. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony z postępowania. Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza. Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i zamawiającego. Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ). 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ). 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu. 4. Wykaz osób ( kadra kierowania budową ) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 5. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń. 6. Oświadczenie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 7. Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 8.Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000 zł. 9.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 10.Rachunek zysków, strat lub inny dokument zawierający informacje niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej ( np. F-01 ) za lata obrotowe 2007 i 2008r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami w Dz.U. z 2008r Nr 188 poz. 1155). Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.


 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2009 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miasta. Pl. Wolności 1, 78 - 600 Wałcz.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

drukuj pobierz pdf    

wstecz