Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miasta Wałcz
Bip - Strona główna

Urząd Miasta

Rada Miasta

Jednostki organizacyjne

Odpady komunalne

Organizacja działania samorządu »

Oświadczenia majątkowe

Informacje i Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Załatw sprawę w Urzędzie

Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości

Zagospodarowanie przestrzenne

Plany Rozwoju Miasta »

Wybory i Referenda »

Nabór na stanowiska

Podatki i opłaty »

Kontrole

Ochrona środowiska »

Konsultacje społeczne »

Baza aktów prawnych

Odznaczenia lokalne »

Dotacje, konkursy »

Straż Miejska

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Budżet

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wałczu »

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zagospodarowanie przestrzenne - obwieszczenia: Obwieszczenie - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu.

Obwieszczenie


Na podstawie
art. 53 ust. 1, w związku z art.4, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), Urząd Miasta Wałcz podaje do publicznej wiadomości treść decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego:


D E C Y Z J A  Nr 10P/2007
o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego    (j.t.   Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071, ze zmianami),
- art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 53 i art. 54  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.          o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 kwietnia 2007 roku,

 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjne i Kartograficznej
78-600 Wałcz, Ul. Gen. L. Okulickiego 15


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania strychu budynku usługowego na pomieszczenia biurowe na działce nr 2847 przy ul. Gen. L. Okulickiego 15 w Wałczu.
U S T A L A M
lokalizację inwestycji celu publicznego
dla zmiany sposobu użytkowania strychu budynku usługowego na pomieszczenia biurowe na działce nr 2847 przy ul. Gen. L. Okulickiego 15 w Wałczu.

I. Rodzaj inwestycji:  zabudowa usługowa – budynek biurowy Starostwa Powiatowego Wałcz.
II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu  oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zmiana sposobu użytkowania obiektu może być realizowania na terenie  ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na mapie zasadniczej w skali 1:500, stanowiącej załącznik do  decyzji;
2) zakres inwestycji obejmuje zmianę sposobu użytkowania strychu w budynku usługowym na pomieszczenia biurowe;
3) inwestycja polega na:
a)  przebudowie wewnętrznej części budynku;
b)  wykonaniu okien połaciowych w dachu;
c)  bez zmiany bryły budynku oraz powierzchni zabudowy;
przy projektowaniu należy zachować obowiązujące przepisy Prawa budowlanego oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2.  Ochrona środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) usuwanie odpadów  - na terenie działki należy przewidzieć miejsce do gromadzenia odpadów, z odpadami należy postępować zgodnie z ustawą o odpadach;
2) ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami – usuwanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie z Prawem ochrony środowiska i Prawem wodnym;
3) ochrona przed hałasem - zgodnie z Prawem ochrony środowiska dla zabudowy mieszkaniowej;
4) ochrona powietrza - emisja zanieczyszczeń do atmosfery musi spełniać kryteria   dopuszczalnych norm zgodnie z Prawem ochrony środowiska;
5) ochrona środowiska naturalnego – inwestycja nie należy do inwestycji wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach;
6) ochrona zabytków – budynek jest zabytkiem, realizacja inwestycji zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3.  Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) istniejące uzbrojenie terenu w sieci: wodociągową, gazową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną jest wystarczające;
2) istniejący zjazd do działki z ulicy Gen. L. Okulickiego.

4. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: realizacja inwestycji nie może powodować pogorszenia użytkowania nieruchomości sąsiednich.

5. Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione są na
     mapie w skali 1:500, stanowiącej załącznik do decyzji.

UZASADNIENIE
Na obszarze objętym decyzją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka ta w planie miejscowym, który utracił ważność 31 grudnia 2003 r. na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) była położona na terenach zabudowy mieszkaniowej z usługami.
Decyzja o warunkach zabudowy nie jest decyzją zezwalającą na realizację objętej wnioskiem inwestycji, ma ona jedynie charakter informacyjny, kształtujący zagospodarowanie terenu.  Planowana jest zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku zabytkowego na pomieszczenia biurowe, stanowi kontynuację funkcji występujących w obszarze analizowanym.
 Mając na uwadze zgodność planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE
        Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
        Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
KS/RZ
Załącznik Nr 1 – mapa zasadnicza
Załącznik Nr 2 -  analiza terenu

Z upoważnienia Burmistrza
Elżbieta Krasocka
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego i Nieruchomości

Otrzymuje:
1.  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
     78-600 Wałcz, ul. Gen. L. Okulickiego 15
2. ZP a/a
Załączniki do wglądu w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta, pokój Nr 117 w godzinach pracy Urzędu.

drukuj pobierz pdf    

wstecz